Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációOdpoveď na list jednej z poslankýň

2008.9.16
Vážená pani poslankyňa !

Ing. Magda Košútová
poslankyňa NR SR, Smer-SD

Veľmi ma potešilo, že práve od Vás som dostal prvú e-mailovú odpoveď na môj otvorený list. Pokúsim sa na Vami položené otázky dať jednoduché a logické odpovede. Vo svojom liste ma žiadate o to, aby som upresnil v akom zmysle a kde nie sú dodržiavané rovnaké práva, ako i to, čím sme diskriminovaní ako menšina.

Po prvé my nie sme menšina, ale súčasť maďarského národa, žijúca mimo hraníc Maďarskej republiky, ešte toho času pričlenená s územím k bývalému Československu a toto všetko sa udialo o nás, bez nás. Napriek tomu, že nad nami vytyčovali hranice, my, rodnú zem nezanechajúci, domy a hnuteľnosti za sebou neponechajúci, žijúci na súčasnom území Slovenska ešte stále patríme k maďarskému národu, sme stále súčasťou maďarského národa. S pojmom národnosť sme zvykli označovať len príslušnosť jednotlivca patriaceho k nejakému národu alebo k etniku. Takto je slovenskej národnosti ten, kto patrí k slovenskému národu, a maďarskej národnosti ten, kto patrí k maďarskému národu, nezávisle od toho, kde a v akej forme vytýčili nad nimi hranice. Teda na Slovensku žijú občania slovenskej národnosti, maďarskej národnosti ako aj občania iných etník.

Prvú najviditeľnejšiu diskrimináciu časti maďarského národa, možno nájsť v samotnej ústave, kde v prvej odstavci preambuly vyzdvihujú len Slovákov ako štátotvorný národ, ktorému prislúcha viac práv. My Maďari sme vo Vašich očiach jednoducho len menšinou, čiže niktoši, ktorí môžu mať len jedno právo, právo byť ticho, poslúchať a strpieť ponižovanie a asimiláciu, ba čo viac, očakávate, aby sme Vám boli za tento nadštandardný európsky právny stav povďačný, lebo Vy ste to takto všade vo svete nastavili, pokiaľ je niekde reč o ústavných ľudských právach odtrhnutého horno-zemskej časti maďarského národa. Už pred rokom som žiadal v otvorenom liste pána prezidenta Gašparoviča, aby vyplývajúc z práv hlavy štátu a svojich kompetencií v tej to veci pôsobil ako prezident všetkých občanov, aby nie len slovenský národ bol uznaný štátotvorným činiteľom, ale aj tu žijúca časť maďarského národa, ktorá na tom istom mieste žije tisíc rokov v domoch svojich otcov a matiek. My za to nemôžeme, že pod vplyvom veľkej politiky nad našimi hlavami dochádzalo k rôznym zmenám hraníc.

Preto nepovažujem za správne, že preambula ústavy uznáva za štátotvorného činiteľa len slovenský národ: toto preukázateľne znamená diskrimináciu ostatných občanov SR hovoriacich inou materinskou rečou a patriacich k inému národu. Teraz Vás prosím nedôjdite s tým, že na pravej strane Dunaja sa nachádza Maďarsko, a pokiaľ sa nám tento stav neľúbi, môžeme ísť domov do Maďarska. To píšem aj preto, lebo na list zaslaný prezidentovi Gašparovičovi reagoval pán Slota a odkázal, že pokiaľ nám tu nie je dobre, môžeme ísť domov do Maďarska. Môj domov je tu, na území dnešného južného Slovenska, tu som sa narodil a tu by som chcel aj naďalej žiť, teda nech ma, a ani iných, nikto nevyháňa z vlastnej domoviny. My sme Vás po Trianone napriek všetkému prijali, na Maďarmi obývané územia prichádzali vojaci, úradníci, železničiari, a to len s jedným cieľom, aby Maďarov vyhnali zo svojich domovov.

Silou a manipuláciou sa to vtedy nepodarilo, teda prizvali na pomoc pravdu väčšiny, ktorá sa volala rafinovaná asimilácia, potmehúdske zákony a neskôr Benešove dekréty.

V súčasnosti diskriminujú, trestajú horno-zemskú časť maďarského národa, ktorá dodržuje a ctí zákony, mlčí a trpí ponižovania, pomocou ekonomickej moci, peniazmi, uprednostňuje sa ekonomická asimilácia. Pýtam sa, do kedy sa dá toto bez slova strpieť? Vy sa neobávate toho, že raz sa pohár preplní a ponižovaní synovia maďarského národa sa prihlásia za svoje rovnaké práva a jednotne vykríknu, no a teraz, bratia Slováci, takto už to pokračovať nemôže, čo patrí vám, to má patriť aj nám. Áno patrí, lebo v Ústave SR, vo Vašej ústave sa nachádza v článku 12, že každý občan Slovenska má rovnaké práva a rovnakú dôstojnosť. Diskrimináciu a ponižovanie nemožno nazvať rovnoprávnym ani dôstojným správaním.

Tento list píšem po maďarsky, aby som konkrétne dokázal, čo vlastne znamená to slovo: rovnoprávnosť, ktoré sa nachádza aj vo Vami spracovanej ústave. V mojom prípade to znamená to, že vo svojich všetkých vyjadreniach, na každom mieste, na ulici, v úradoch, všade môžem používať svoj materinský jazyk – maďarčinu.

Nech ma nikto neposiela do Maďarska, nech nikto nechce vykynožiť moju rodinu (ako to možno niekedy čítať aj v takých slovenských fórach ako je Sme, Nový čas atď.) len preto, že bojujem za rovnoprávnosť pomocou ústavných prostriedkov. Nech mi nikto nechce nahovoriť, že čo je pre mňa dobré, hlavne nie jeden minister slovenskej národnosti, ktorý nevie ani po maďarsky, a on nás chce poučovať, že ako sa má učiť školáčik, ktorého materinská reč je maďarčina, v akom počte vyučovacích hodín má absolvovať slovenský jazyk, čo pre neho samotného predstavuje taký istý cudzí jazyk ako napríklad angličtina alebo nemčina pre Vás. Áno, patrilo by sa, aby sa každý občan Slovenska naučil poriadne po slovensky, avšak to, že ako sa toto má uskutočniť, v akom počte hodín a v akej forme, nech je to na našom rozhodnutí.

Pokiaľ vychádzame z rovnoprávnosti, tak podľa mňa nech je povinným jazykom aj jazyk menšiny v každej takej slovenskej škole, ktorá sa nachádza v meste alebo dedine, kde pomer v menšine žijúceho obyvateľstva je nad 8-10 %. Toto by bolo prirodzené a podľa pravidiel rovnoprávnosti aj jedine demokratické riešenie. Takto by mohla spoznať z prvej ruky aj slovenská mládež naše tisícročné spolužitie, zaužívané národné zvyklosti, históriu, snáď môžem povedať: naše spoločné dejiny. Ich predstavy o susednom národe, o obyvateľoch susedného domu, o ich životnom štýle, spôsobe myslenia, by takto neboli vytvárené a ovplyvnené inými. Mohli by sa podľa vlastného usúdenia rozhodnúť, kto je koho priateľ alebo nepriateľ.

Som si vedomý toho, že tu nie je reč o tom, že toto všetko by sa nedalo realizovať, poprípadne, že by tento môj návrh bol v rozpore so zákonmi, ale je reč o tom, že by toto všetko narúšalo znetvorený duchovný svet niektorých politikov, ktorí nenávidia Maďarov a potom by už by nemohli zneužívať päťmiliónový národ ako prostriedok svojej nenávisti voči Maďarom, klamať ich tým, že každý Maďar vstáva a ľahne si len s jediným cieľom: aby Slovákov vyhubil a zmocnil sa ich slovenskej materinskej zemi.

My nechceme od nikoho nič ukradnúť, my chceme len naše rovnaké práva obsiahnuté aj v Ústave, slobodné používanie svojho jazyka, vyhlásenie nášho jazyka za úradný a jeho používanie v úradnom styku na miestach, kde menšina predstavuje viac ako 8-10 % obyvateľstva, chceme nami riadený vlastný školský systém, a nami riadenú vlastnú kultúru, jednoducho povediac chceli by sme nájsť znovu domovinu tam, kde naši predkovia postavili svoje domy, a hlavne by sme chceli to, aby sme vo vlastnej kuchyni, vlastné jedlo mohli uvariť podľa vlastnej chuti, aby nie Slovák zo Žiliny nám povedal, že čo je dobré pre Maďara, či bryndzové halušky alebo perkelt s haluškami. Toto nech je na našom rozhodnutí.Požiadavky horno-zemského maďarského národa:

Vychádzajúc z toho, že jednou rozhodujúcou podmienku prijatou v Kopenháge o pripojení SR k EÚ bolo zaobchádzanie s inými národnými spoločenstvami,
členstvo Slovenska v EÚ sa zakladá na predpokladoch, že splní všetky aj na túto oblasť sa vzťahujúce sa prepisy,

berúc do úvahy, že následkom právnej a spoločenskej diskriminácie, ktoré sa týka všetkých oblastí života, maďarskí obyvatelia Slovenska sú už viac než 88 rokov svystavení neustálej a nepriaznivej diskriminácii.

Jazykový zákon z pohľadu Maďarov možno považovať za bezvýznamnú prázdnu formalitu, nakoľko nič nezmenil na základnej nepriaznivej jazykovej diskriminácii.

V poslednej územnej reforme štátnej správy brali do úvahy národné zloženie obyvateľstva v rámci štátu z nášho hľadiska len negatívne, diskriminujúc Maďarov, svojvoľným, bezohľadným územným rozdelením Maďarmi obývaných území, porušujúc tým aj princíp vzájomnej pomoci uznávaný v EÚ.

Namiesto vrátenia neprávom zhabaného majetku maďarských inštitúcií a maďarských súkromných vlastníkov, tieto majetky dávajú do vlastníctva tretím osobám alebo ich zhodnotia.

Maďarské cirkvi do dnes čakajú, aby im bol vrátený ich celý majetok.

Pre duchovné opatrovanie viac než 40.0000 maďarských katolíkov, nie je maďarský biskup. Možnosti a požiadavky málopočetných, ale ešte existujúcich maďarských veriacich evangelikov augsburského vyznania sú úplne negligované.

Súčasná vláda nemá v úmysle zrušiť platnosť rasistických a s medzinárodným právom nezlučiteľných, prezidentom Benešom do platnosti uvedených dekrétov, ktoré ešte aj maďarské cirkevné zbory obviňujú z kolektívnej viny.

Na úseku vyučovania v materinskom jazyku je možné zistiť vážne nedostatky, ku škode všetkých na Slovensku žijúcich Maďarov: počet škôl s vyuč. jazykom maďarským nedosahuje oprávnený a potrebný počet vyplývajúci z pomeru maďarského obyvateľstva.

Za posledné desaťročia bola maďarská kultúra vystavená nestálemu pre ňu nevýhodnému rozlišovanie, v ktorom sa aj dnes pokračuje.

Maďarmi obývaná najmä južná časť krajiny nedostáva slovenským územiam zodpovedajúce štátne podpory ani na úseku kultúrneho, a ani na úseku hospodárskeho života, čím sa stáva nekonkurencieschopnou.


Naše požiadavky:

1. Ako členovia EÚ nechceme byť druhoradými občanmi SR. Nech sa zruší nevýhodné rozlišovanie založené na základe národnosti v každej oblasti života.
2. Žiadame, abby dodržiavali základné predpisy o európskom spolčovaní, ktoré sa týkajú demokracie, právneho štátu, rovnakého zaobchádzania, a princípu vzájomnej pomoci.
3. Žiadame zrušenie všetkých zákonov, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými princípmi, medzi nimi aj Benešové dekréty!
4. Žiadame územnú autonómiu na území, ktorá sa nachádza južne od Hodža–Barthovej demarkačnej etnickej línie z roku 1918 – Horno-zemskú autonómnu provinciu: povinnú dvojjazyčnosť (slovensko-maďarskú) na území autonómie a Parlament spoločnej územnej autonómie a vlastné riadiace orgány.
5. Nech sú povinné národné jazyky všetkých menšín na celom území štátu, v každom meste a v obci, kde ich počet prevyšuje 8-10 % tam žijúceho obyvateľstva a školy s ich materinským jazykom.
6. Nech vrátia každej súkromnej osobe alebo inštitúcii neprávom odňaté vlastníctvo.
7. Nech je každý občan štátu alebo jeho potomok odškodnený za utrpenia spôsobené násilným vysťahovaním a nútenými prácami.
8. Žiadame spracovať naše spoločné dejiny v spoločných a obsahovo rovnakých učebniciach histórie.
9. Úplnú školskú štruktúru s materinským jazykom od škôlky až po univerzitu na území Horno-zemskej autonómnej provincii.
10. Rovnosť šancí vo všetkých oblastiach života!
11. Možnosť uplatňovania vierovyznania v materinskom jazyku s maďarským katolíckym biskupom a maďarskými evangelickými kňazmi a cirkevnou samosprávou.
12. Po vzniku Autonómnej provincii Honnia, oba národy, národ slovenský a národ horno-zemský maďarský nech začne rokovania o štátnej forme spojenectva s dvoma rovnoprávnymi štátotvornými národmi slovenským a horno-zemským maďarským!Od vzniku členstva Slovenska v EÚ uplynuli 4 roky, pričom pre Maďarov žijúcich na území SR toto obdobie neprinieslo žiadne zmeny k lepšiemu v žiadnej z oblastí , čo svedčia o nedostatkoch týkajúcich sa demokracie, štátoprávnosti, princípu rovnakého zaobchádzania, ako i ľudských práv. Možno povedať, že vyskytujú sa negatívne javy, ktoré očierňujú mierové spolužitie oboch národov. Štvania pána Slotu, protimaďarské snahy pána Mikolaja, potvrdenie platnosti Benešových dekrétov, spolitizovanie veci Malinovej a protiústavné zrušenie OZ NoRe zo strany Ministerstva vnútra, žiaľ toto všetko sa deje pod tichým súhlasom Ficovej vlády .

Pri poslednej výmene vlády sa dostali k moci aj krajne pravicové slovenské nacionalistické sily, ktoré otvorene štvú k nenávisti a k nepriateľstvu. Ficova vláda reaguje na tieto neadekvátne alebo vôbec nevystupuje proti nim, a to i napriek v súčasnosti čoraz častejšie sa vyskytuúcim rasistickým vyjadreniam a činom, čím dávajú voľnú cestu nasledovateľom tejto ideológie.

Chceli by sme, aby sa začala diskusia v slovenskom parlamente ku každej z týchto tém, ktoré nie sú protiústavné a neznamenajú rozvracanie republiky, ale žiadajú len rovnoprávnosť všetkým občanom Slovenska, nezávisle od ich národnej či etnickej príslušnosti, diskusia o tom, ako a v akej forme by sa dali v memorande uvedené požiadavky zakomponovať do ústavy a realizovať v živote.

K tomuto Vás prosím o pomoc, a prosím aj všetkých demokraticky zmýšľajúcich poslancov a politikov, aby sme diskutovali úprimne, pravdovravne, aby sme na prahu nového tisícročia vytvorili spoločne základy pre mierové spolužitie našich synov a dcér, veď konečne ich budúcnosť je v stávke.

Nech nám Boh dá silu k pravdovravnosti a k činom, všetkým smelým slovenským a maďarským demokratom, aby sme tento problém riešili pri rokovacom stole a nie tárajúc a kričiac na ulici. K tomuto prosím o pomoc všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov, aby podporili a pomohli realizovať túto iniciatívu.

Chceme žiť v slobode a ľudskej dôstojnosti ako slovenskí občania, ale zároveň aj príslušníci horno-zemskej časti maďarského národa a občania Európskej únie.

Bósza János, Spolok za rovnoprávnosťInnen feliratkozhat és támogathatja a kezdeményezést: vezetéknév, keresztnév, foglalkozás, lakhely, ország - podporovatelia priezvisko, meno, zamestnanie, adresa, štát

Az Ön e-mail címe:

Üzenet:

Elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot


HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona