Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációPánom Ficovi, Slotovi a Mečiarovi pre informáciu

2009.09.18.
Pánom Ficovi, Slotovi a Mečiarovi pre informáciu
Viac ako tisícsto rokov je tomu, čo Maďari došli do Karpatskej kotliny. Kronika hovorí o siedmych kmeňoch, ale v skutočnosti mohlo toho byť aj viac. Medzi tu žijúcou riedkou populáciou boli Germáni, Rimania, Slovania, hlavne nám príbuzní Avari. Z usídlencov a zo zvyškov národov, ktoré sa tu nachádzali sa plynutím času zostavil maďarský národ.
Aj slovenská história sa tvorila podobným spôsobom. Počas tisícsto rokov vnikli do Karpatskej kotliny skupiny českého, moravského, poľského, slovinského, chorvátskeho (slovenského), srbského pseudo-husitského, nemeckého, rusínskeho, ukrajinského ľudu a pozvoľna sa stali národom, vytvorili si spisovný jazyk. Toto všetko sa udialo „pod hrozitánskym maďarským útlakom“, pred nosom vlády.
V tom istom období Angličania zbavili Walesanov, Škótov a Írov ich štátneho bytia a jazyka. Boli tak úspešní, že v Írsku, ktoré bolo roku 1936 osamostatnené, už iba 10% obyvateľov ovláda na úrovni svoj vlastný starobylý jazyk. Ani Škóti a Walesania nepochodili lepšie. „Veľká francúzska revolúcia“ (Sloboda – Bratstvo – Rovnosť) „vynašla“ dovtedy neznámu formu štátu: „národný štát“. V tom čase a ešte dlho potom Galovia boli vo Francúzsku v menšine. Nemci, Korzičania, Baskovia, Oxcitánci, Normanďania, Taliani, Bretónci atď. tvorili viac ako polovičku obyvateľstva. Táto skutočnosť revolučnej vláde vôbec nevadila, ba ešte chceli „vylepšiť“ situáciu trebárs aj násilím.
Zakázali všetky školy iného než francúzskeho jazyka, čo malo krvavé následky. Bretónci sa vzbúrili proti despotizmu a niekoľko rokov bojovali za svoj jazyk, za svoje školy a za svoju cirkev.
Ozbrojená banda zverbovaná zo spodiny krajiny, vyslaná na potlačenie povstania pod vedením generála Turreau-a vyvraždila obyvateľov celých dedín a miest. Meno okresu Vendee, ktorého celé obyvateľstvo zmasakrovali za hrozitánskych okolností, nemožno vymazať z pamäti Bretóncov. Ak to niekoho zaujíma, nech zapíše do vyhľadávača Google slovo Turreau alebo Vendee. Predtým sa ale odporúča použiť utišujúce medikamenty.
Pán Slota! Keby sme to boli urobili my Vašim predkom, mali by ste dôvod sťažovať sa a Vaše želanie o odprosenie by bolo riadne podložené. Avšak my sme to s Vami neurobili. V niekoľkých desaťročiach pred prvou svetovou vojnou odohrali sa síce zo strany vlády poľutovaniahodne bezvýsledné pokusy na potlačenie tenkej vedúcej vrstvy Slovákov, ktorá sa pomaly stávala sebavedomou a naletela panslavizmu. Ale toto všetko sa stáva trpaslíkom popri divokých, ohňom a mečom protizákonne a neľudsky vykonávaných protimaďarských opatreniach Československa a potom samostatného Slovenska.
Mýtus „maďarského útlaku“ je od Trianonu v stálom rozvoji. Dnes už koluje fáma, že každý maďarský učiteľ vyfackal každé dieťa, ktoré nehovorilo maďarsky. Ideológovia Matice a ultrapravicových strán vysvetľujú a odôvodňujú všetky protimaďarské opatrenia pestúnskou rozprávkou o „tisícročnej porobe.“
Do zunovania omieľané žaloby: žandárska salva pri Ružomberku (slovenskí žandári, veliteľ Slovák), zákaz troch malých slovenských gymnázií, „ulúpenie“ slovenského erbu s dvojitým krížom, sa dodnes vrylo nielen do mozgov Slovákov, ale aj Západniarov
Ale nech je tu uvedené niekoľko viet o maďarsko-slovensko-českom vzťahu z úst (Paríž, 1920) veľmi autentického slovenského vodcu, otca Hlinku (ktorého nižšie uvedené slová by ste najradšej zapreli): „But in three months, indeed, after only three weeks, the veil was lifted. In this short time we have suffered more from the high-handed Czechs than we have suffered from the Magyars in a thousand years. Now we know: Extra Hungariam non est vita (outside of Hungary there is no life for us). Remember these words, time will prove their truth. Benes is an ambitious knave.” („SUITORS AND SUPPLIANTS” by Stephen BONSAL, americký diplomat.)
Čo v preklade znie takto: „Ale za tri mesiace, v skutočnosti po troch týždňoch, závoj sa zdvihol. Za taký krátky čas sme viac vytrpeli od nafúkaných Čechov, ako od Maďarov za tisíc rokov. Teraz vieme, že Extra Hungariam non est vita (mimo Maďarska nie je pre nás život.) Zapamätajte si tieto slová (Bonsal), lebo čas ich potvrdí. Beneš je šplhavý podvodník.“
Vy ste v uplynulých dňoch zaradili do radov Vašich svätých otca Hlinku, ale pravdepodobne neviete, alebo nechcete vedieť: Hlinka napokon chcel zostať pod maďarskou korunou, s autonómiou niekoľkých severských stolíc, v plnej miere Slovákmi obývaných.
Ak Vás zaujíma čo na viac mal Hlinka čo povedať, radi Vám zašleme úplný text.
Popri hanebnom sfalšovaní dejín maďarsko-slovenského spolunažívania, je ešte viac na vrube slovenských extrémistov, živiacich sa z nenávisti voči Maďarom:

Inkorporácia území obývaných Maďarmi v roku 1918, čo je proti všetkým medzinárodným, humánnym a spoločenským právam. Kde je ono právo národov na sebaurčenie, ktoré si vindikujete pre seba, ale ani počuť nechcete o jeho aplikovaní v prospech iných?
„Benešové dekréty“ sú dodnes živé, tvoria organickú časť slovenskej (a českej) ústavy. Boli to prostriedky na zbavenie Maďarov všetkých práv. Nad to všetko základom pre konfiškáciu maďarských osobných a spoločenských majetkov. Túto hanbu Európy zabetónoval Váš parlament na väčšiu slávu ľudských práv.
Vynútená výmena obyvateľstva.
Presídlenie asi štyridsaťtisíc Maďarov do českého pohraničia za neľudských pomerov.
Vraždy, ktoré vysoko prevyšujú počet obetí žandárskej salvy pri Ružomberku, roztrúbenej po celom svete.
Petržalka: zmasakrovanie 90 bezbranných, z vojny domov sa vracajúcich mládencov.
Zmasakrovanie časti (asi 120 osôb) obyvateľov Dobšinej na druhej strane českých hraníc.
Akože sa odohralo vysídlenie väčšej časti maďarského obyvateľstva Bratislavy do Petržalky? Podľa hlásenia tamojšieho lekára v internačnom tábore mimoriadne vysoká bola úmrtnosť detí pre hrozne zlé zásobovanie. Kto boli v onom internačnom tábore?
Koľko maďarských škôl ste zavreli od roku 1918? Dokážete to ešte spočítať?
Koľko hektárov pôdy a iných nehnuteľností ste ulúpili od Maďarov?
Počas stáročí mala katolícka cirkev nespočetné množstvo biskupov ba kniežacieho prímasa slovenskej národnosti. Koľko biskupov maďarského pôvodu majú dnes Maďari na Slovensku? Pokiaľ neviete, ja Vám to prezradím: ani jedného!
Snáď by bolo na čase konfrontovať sa aj s Vašimi dejinnými mýtmi, založenými na nenávisti voči Maďarom. Uznané maďarské dejepisectvo nikdy neakceptovalo tradíciu o tom, že pochádzame od Hunov. Vy však bez oka mihnutia žiadate späť „Svätoplukovo dedičstvo“. Tomuto, pravda, bude koniec na základe prác zahraničných ako aj čestných slovenských dejepiscov. Snáď by nebola daromná vec, keby niektorí Vaši dejepisci, ktorí vyrástli na prsiach Matice, prečítali knihu Nemca Martina Eggersa: „Das Großmährische Reich. Realität oder Fiction?“
Potom tam sú hlásenia vyzvedačov a daňové hárky Karla Veľkého v Aachene. Pravda tieto neskúmate, lebo nepotvrdzujú Vašu teóriu o „prapôvodnom domovskom práve“.
My Maďari máme tisícstoročnú písanú históriu, ktorej ste sa neskôr stali účastníkmi aj Vy. Naši králi boli aj Vašimi kráľmi. Pod Svätou Korunou prislúchali Vám také isté práva, ako komukoľvek v Karpatskej kotline. Len sa nepokúšajte spiatočne žiadať dnešné práva v časoch feudálnej spoločnosti, lebo tie boli veru rovnaké v celej Európe. Keď my sme boli poddaní, aj Vy ste boli poddaní; keď sme boli slobodní, aj Vy ste mali slobodu. Ak zemepáni zaobchádzali s Vami tvrdo, s nami nie menej. Nemáte dôvod pre sťažnosť.
Na mojich cestách po Slovensku som sa stretol s nespočetnými nepriateľskými prejavmi, čo ma nútilo zamyslieť sa nad týmto javom. Pretože na základe mojich dovtedajších skúseností som tieto pokladal za nepochopiteľné.
My máme nepriateľské city snáď iba voči Sovietom a Rumunom, ale sa to nikdy neprejaví na úrovni osobného styku. Mal som spolupracovníkov z obidvoch populácií. Veľa razy sme sedeli spolu pri stoloch závodnej jedálne, ale nikdy nás nenapadlo, slovom alebo postojom vyjadriť našu antipatiu voči ich ľudu. Avšak na severnom Slovensku je to na dennom poriadku.
So slovenským človekom sme nikdy nemali nijaký problém. Politik, pedagóg, novinár, profitujúci z nenávisti voči Maďarom spôsobil tým väčšiu, takmer nenapraviteľnú škodu v tradičnom vzťahu obidvoch národov. Keby sa to podarilo kedykoľvek obrátiť na opak, bolo by to obidvom populáciám na osoh.
Skôr, či neskôr aj ten najdivokejší špičkový Slovák príde nato, že naše národy sú navzájom odkázané jeden na druhého, tak na politickom, ako na hospodárskom poli. Ak by sa Slováci zriekli svojho násilného pokusu na vykynoženie Maďarov a dali by im úplnú autonómiu, naším údelom by bolo večné priateľstvo. Hranice sa pomaly rozplynú, ale etnické hranice zostanú na mnoho stáročí podľa zákonov biológie.
Čo sa týka členstva v NATO, ale hlavne v EÚ, v týchto korporáciách šovinistický národ vôbec nemá čo hľadať, ktorý menšinám, hodeným do jeho pazúrov upiera najelementárnejšie ľudské práva a právo na  samosprávu. A to vtedy, keď Anglicko dáva slobodu väčšej časti Írska, viac, či menej autonómie poskytuje Škótsku a Walesu, alebo Španielsko Baskom či Kataláncom, Taliansko južným Tirolčanom a – horribile dictu – Francúzi Korzičanom, kam smeruje Slovensko? Akým právom si nárokuje imunitu? Obzvlášť vtedy, keď bez zásluh a bez práva vlastní územia obývané ešte nedávno rýdzo maďarským obyvateľstvom.


Szabolcs Magyaródy
Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:Ferenc [ 2009-10-15 21:26 ]

Kedves Szabolcs !

Az érvelés nagyon frappáns de ezeknek lehet beszélni.Ők emberfölötti származásúak,legaláb azt gondolják magukról.Műveletlenek.
Csak így továb.Losoncról Ferenc.
HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona