Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció






Prejav Jánosa Bószu na Hodžovom námestí, dňa 7.7.2009, na protestnom hromaždení proti schváleniu jazykového zákona.


05.07.2009
Vážení spoluobčania, priatelia, aj Vy, ktorí na aktuálne spoločenské dianie máte iný názor, než my. Ja sa volám Bósza János a som z Komárna. Prišiel som sem, aby som Vám vysvetlil, že občania Slovenska, maďarskej národnosti nie sú škodcovia a rozvracači Slovenskej republiky. Ale presne naopak, my sme národ, ktorý tu žije už tisícsto rokov a chce žiť v mieri ďalšie stáročia vedľa slovenského národa. Musíme pochopiť jednu základnú vec a to, že my tu budeme vedľa seba či chceme alebo nechceme. Preto by nebolo lepšie, keby pre našich potomkov sme tu prenechali priestor porozumení a mierumilovných ľudí? My chceme žiť v mieri a ako občania, ktorí majú rovnaké práva, nič menej a nič viac. Skutočné právo nie je to čo nám dajú, ale to čo nám nikto nemôže beztrestne odobrať. Ústava SR garantuje v článku 12.odst. (1), citujem: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné." Áno neodňateľné a nezrušiteľné.

Na Slovensku v ústave deklarovaná občianska spoločnosť takto funguje?

NIE!!! Bohužiaľ, nie.

Jazykový zákon je nová palica na médiá a na maďarsku národnú menšinu na Slovensku. Je to štúrovská agenda, jeden jazyk jeden národ. Slováci . Za Veľké Maďarsko, slováci hovoria Uhorsko, minister pre kultúru gróf Albert Apponyi chcel zaviesť Uhorsku jednotný úradný kommunikačný jazyk maďarčinu, nevedel to urobiť. Teraz Maďarič minister kultúry Slovenskej republiky chce aby bol slovenský jazyk vo verejnej sfére dorozumievacím a integrujúcim nástrojom. Pýtam Vás, občania to nie je to isté čo Apponyi nevedel urobiť v Uhorsku, ale na Slovensku to urobili. Podľa môjho názoru slovenským parlamentom schválený zákon je dedičstvom a uhorským zákonom v 21. storočí. Apponyi maďarčinu chcel len ako štátný jazyk nevedel to urobiť, teraz slováci už majú svoj štátny jazyk a chcú viac zlikvidovať z bežného života všetky ostatné menšinové jazyky a potom národné menšiny uplne asimilovať. To sa deje už od 12. storočia naprv predkovia slovákov a polskí prisťahovalci na Spiši asimilovali strážne osady s maďarskými vojakmi, poslovenčili ich, ktoré strážili severné hranice Maďarského královstva. Po trianone postupne asimilovali na Severnom a Strednom Slovensku všetky osady a mesta kde žili maďari. Tento maďaričov proti maďarský zákon vlastne dokončí to, čo sa začali predkovia slovákov a poliakov v 12. storočí. Jeden jazyk jeden národ, slovenský jazyk a slovenský národ.




Maďarský národ žijúci na území Slovenska nemôže zato, že po Trianone určili nespravodlivé hranice a nepýtali sa ľudí, občanov, národov, kde a v akom štáte chcú žiť. Rozhodovali o nás bez nás. Ak by to vtedy boli chceli spravodlivo riešiť, tak slovensko-maďarské vzťahy a hranice by riešili a určili ináč, tak ako to Slováci žiadali, Štúrovci chceli, alebo ako Hodža, zástupca Masaryka 10. decembra 1918 zmluvne podpísal, vlastne určili etnicko-demarkačné hranice. Nestalo sa tak, československo-maďarské hranice určili oveľa južnejšie, na terajších južných hraniciach Slovenska. Samozrejme ten kto dostane viac, než si zaslúži nikdy neprotestuje, protestovať zvykli tí, ktorí boli ukrivdení, v tomto prípade Maďari. My nechceme nový Trianom, len spravodlivé riešenie a v ústave deklarovanú dôstojnosť a práva, len to čo majú aj Slováci .

Ale teraz nechajme minulosť pre historikov a skúsme trošku analyzovať politické dianie na Slovensku s očami obyčajného človeka, občana.

Milí priatelia, čo to je demokracia?

Forma politického zriadenia, v ktorom je zdrojom všetkej moci ľud. Vo všeobecnej forme demokracie sa menšina v rámci daných politických organizačných štruktúr podriaďuje rozhodnutiam väčšiny a táto väčšina je zároveň zaviazaná k rešpektovaniu neodoberateľných práv menšiny. V dnešnej dobe je demokracia všeobecne považovaná za „najmenej zlý“ model vlády. (povedal Churchill)

Áno, menšina sa podriaďuje rozhodnutiam väčšiny. Ale aj väčšina musí rešpektovať neodoberateľné práva menšiny. Od občanov zákony vyžadujú platenie daní a dodržanie zákonov nezávisle od toho, či je černoch , beloch, žena, alebo muž, Slovák, či Maďar, alebo patriaci inému národu, etniku. Platiť dane musíme rovnako, ale keď už ide o prerozdelenie spoločne získaného majetku, bohatstva, alebo aplikáciu s ústavou garantované práva v bežnom živote, ich výklad a používanie v praxi, tak už tu mocenské orgány používajú dvojaký meter. Napr. maďarské občianske združenia, ktoré neporušili žiadne zákony a bez toho, aby vyvíjali hocijakú činnosť, po dvanásť dňovej existencii zrušia na základe neexistujúcich dôkazov a zákonov, ale xenofóbne slovenské občianske združenia kľudne môžu ďalej fungovať. Áno je to dvojaký meter.

Teraz prečítam text, vyhlásenie, kde protestujem proti vyhláseniu SNR zo dňa 3.6.2009 a proti, pred pár dňami, parlamentom schválenému jazykovému zákonu.


Protestujem proti vyhláseniu SNR, bolo odoslané všetkým poslancom parlamentu, predsedovi parlamentu, predsedovi vlády a prezidentovi republiky a súčasne protestujem parlamentom schválenej novely zákona o štátnom jazyku.
Ako občan Slovenska, patriaci k maďarskej časti národa, protestujem proti vyhláseniu SNR, ktoré bolo SNR prijaté dňa 3.6.2009, voči tomu bodu vyhlásenia, v ktorom Národná rada SR vyjadruje svoje hlboké znepokojenie, citujem:
"Otvorené propagovanie autonomistických koncepcií, ktoré smerujú proti súčasnému európskemu usporiadaniu a proti územnej celistvosti SR, znepokojujúcim spôsobom narušujú občiansky princíp európskej integrácie a povyšujú etnické kritériá nad všeobecne uznané princípy občianskej spoločnosti a usporiadania moderných európskych demokratických štátov. „

Vážení občania, propagovanie autonomistických koncepcií nezakazuje ani jeden zákon, ani Ústava SR.

Podstatou európskych demokracií je to, čo nie je zakázané, to je povolené. Takže, čo nie je zakázané, ako môže smerovať voči súčasnému územnému usporiadaniu a proti celistvosti SR. V tomto vyhlásení zoštylizované ich znepokojenie je pre mňa ako pre jedného občana Slovenska neprijateľné a považujem to za neprijateľné správanie poškodzujúce moje ústavné práva, diskrimináciu, čo Ústava SR zakazuje.
Ja, ako občan Slovenska, maďarskej národnosti, ktorý je súčasťou maďarského národa, považujem za porušenie práv, že v ústave garantovanú dôstojnosť a rovnoprávnosť takouto formou NR SR obmedzuje.

Dvaja poslanci SNR pred jeden a pol rokom podali voči mojej osobe trestné oznámenie, že sa usilujem o rozvracanie republiky a ohrozujem územnú celistvosť s tým, že som môj projekt autonómie poslal na e-mailovú adresu všetkým slovenským parlamentným poslancom za účelom prediskutovania.
Tu by som chcel podotknúť, že táto e-mailová schránka je verejná a bola vytvorená za účelom podávania a zasielania návrhov, názorov, problémov a ich prerokovania . Poslal som to, aby o tom diskutovali.

Pokiaľ autonómie môžu fungovať v ostatných častiach Európy – Južné Tirolsko, Katalánsko , Belgicko, Fínsko, potom neviem prečo tu nemôže fungovať.
Prostredníctvom švajčiarskeho reportéra Andreas Gross bolo predložené hlásenie výboru EP z apríla 2003 pod názvom: Priaznivé skúsenosti na úseku regionálnych autonómií , alebo zdroje vyriešenia európskych konfliktov. (Positive experiences of autonomous regions as inspiration source for conflict resolution in Europe).
Hlásenie bolo prerokované na európskej rade 24.6.2003, pričom k uvedenej téme bolo prijaté rozhodnutie a odporúčanie. Napr. vypovedalo to, že menšinám zabezpečujúc sebaurčenie, môžu konečne vlády dospieť k spoločnému menovateľovi a to k princípom územnej integrity kultúrnou viacfarebnosťou.
V 7.bodoch citujú myšlienku nadpisu, podľa ktorého regionálne autonómie možno považovať, podľa súčasných skúseností za zdroj riešenia európskych konfliktov .
Autonómia je výsledkom jedného vnútro - štátneho usporiadania, ktoré popri zachovaní práv menšín a kultúrnej svojbytnosti, zaručuje suverenitu štátu a jeho územnú celistvosť.
Teda to, že po autonómii dôjde k odtrhnutiu územia je falošným tvrdením , pre mňa neprijateľným, nakoľko mierové- pokojné požadovanie autonómie nezakazuje ani jeden zákon, ani ústava.
Západná Európa je plná autonómií, preto je pre mňa nezrozumiteľné, ako je možné tvrdiť bez dôkazov, že kto hlása autonómiu, žiada ju mierovou cestou, poruší občiansky princíp európskej integrácie, usporiadanie moderných európskych demokratických štátov, toto všetko dáva nad všeobecne uznávané základné princípy.

Väčšinový národ nemusí súhlasiť s autonómiou, ale nesúhlas ani nemôže byť prekážkou vzniku územnej autonómie v rámci štátu, kde sa zaručuje suverenita štátu a jeho územnú celistvosť..

Mimochodom 19.2. v roku 1930 odzneli nasledovné slová z úst poslanca v pražskej poslaneckej snemovne, citujem:

" .... po desiatych rokoch jestvovania nášho štátu mala byť Slovensku zaručená politická autonómia;
Martinská deklarácia, na telegramoch, posielaných do Ameriky museli byť falzifikované mená slovenských ľudových poslancov, že nežiadajú autonómiu, bolo treba zaviesť niekoľkoročný hon na Hlinkovu autonomistickú stranu. Hlinku, vodcu slovenského národa bez súdneho výroku strčili na 9 mesiacov do žalára - ba proti autonomistom sa zaviedli politické monštre - procesy. Prečo? Aby zmizla zo sveta idea o požiadavkách slovenského národa - politická autonómia. Myšlienka, snaha slovenského národa na politickú autonómiu je ale tu, žije a napriek tej prekonanej tŕňovej ceste slovenský národ od tohoto svojho existenčného požiadavku neustúpi a ustúpiť nemôže. " (koniec citátu)

Áno je to svätá pravda. Slováci mali právo na autonómiu, kto bol na vine, že to vtedy nedostali? Beneš a jeho chamtivosť, jeho klamstvá. Klamal aj v Trianone, klamal aj v dekrétoch čo napísal v exile, po dobrovoľnom odstúpení z funkcie prezidenta ČSR v roku 1938. Potom ako samozvanec v exile vymenoval sám seba za prezidenta, po vojne úradoval ako prezident v rozpore ústavou ČSR .

Milí spoluobčania, Slováci, potom nie je to farizejstvo z úst terajších niektorých našich politikov, že maďarská národná menšina a súčasne občania Slovenska nemajú nárok na rovnoprávnosť a na autonómiu? Áno majú nárok a kľudne o to môžu žiadať, lebo neporušujú žiadne zákony a ani ústavu. Naopak tí poslanci, slotovci a group, oni porušujú zákony, zastrašujú maďarských spoluobčanov, áno oni by už za svoje protizákonné činy mali sedieť v nápravných strediskách pre štváčov, zato, že porušujú zákony SR a ústavu čl.12.

Ako je možné tvrdiť to, že kto má autonomistické predstavy, porušuje zákony, ako i to, že svojou činnosťou vážne poruší základné princípy štátneho práva SR a jeho predstavy smerujú k narušeniu územnej celistvosti SR. Autonomisti neporušili žiadne zákony a chýbajú k tomu dôkazové materiály. Na základe myslenia, alebo tvrdenia bez dôkazov nie je možné nikoho obviniť z trestnej činnosti. Autonomisti svoje právoplatné požiadavky na sebaurčenie predkladajú pokojne, neporušujúc zákony.

Teda, čo nezakazuje ústava alebo zákon, to je povolené. Tým plašiť autonomistov, že sa dopúšťajú porušenia zákona s tým, že pokojne hlásajú rovnoprávnosť a žiadajú k tomu potrebný politicko-právny priestor – autonómiu, pre mňa a vychádzajúc z platných zákonov, toto je porušením zákona, čoho sa dopúšťajú práve tí, ktorí majú za úlohu tvorbu a schvaľovanie spravodlivých občianskych zákonov a štátne orgány, ktoré majú dbať na ochranu zákonnosti, ústavy.

S tým, že ste prijali toto vyhlásenie spôsobom porušujúcim ústavu, obmedzujete ústavné práva občanov na etnickom základe. Toto vyhlásenie je proti ústavné a obsahuje nepravdivé údaje . Preto poslancov SNR žiadam, aby vzali späť svoje vyhlásenie.

Ak si Slováci právom nárokovali o autonómiu v 30-tých rokoch minulého storočia, tak aj teraz Maďari majú právo na autonómiu, majú právo žiadať rovnoprávnosť. Takéto nepravdivé vyjadrenie a zastrašovanie občanov maďarskej národnosti Slovenska, že presadzovanie vytvorenia autonómie pre maďarskú národnú menšinu na území SR ohrozuje ústavnosť SR a, že nepatrí do modernej európskej spoločnosti a drvivá väčšina občanov SR bez ohľadu na národnosť o autonómiu nestojí a ani s ňou nesúhlasí. Odkiaľ vedia proti maďarsky naladení politici, že Maďari nechcú autonómiu? Presne opak je pravdou, chcú 100%, len nevedia o tom. Prečo? Ľudia robia veci, pretože ich sami chcú robiť, chcú si vlastný život riadiť sami, na demokratickom princípe, čo občanovi nie je zakázané je povolené . A toto je autonómia, neznamená rozvracanie republiky, ale presne naopak, vymysleli ju na riešenie už existujúcich problémov. Ak občan má všetky práva, ktoré mu prináležia z ústavy, alebo o ne požiada a zákony to nezakazujú, tak načo by chcel rozvracať republiku? Klamári sú tí občania Slovenska, ktorí šíria klamstvá a nepravdivé informácie, ako Slota a jeho group. Mám dôkazové materiály, ako porušili zákony a ako prinútili pracovníkov Ministerstva vnútra, aby zakázali po dvanásťdňovej existencie činnosť občianskeho združenia Nomos regionalizmus. Zasa dvojaký meter. Diskriminácia občanov Slovenska, len zato, že patria k inému národu a nie k slovenskému.

Kauzy ako
- v septembri 2007 slovenský parlament so svojím uznesením potvrdil platnosť proti maďarských Benešovych dekrétov.
- problém s maďarskými učebnicami
- považovanie autonomistov za rozvracačov republiky (vyhl. 3.6.2009)
- a teraz jazykový zákon, ktorý eventuálne je namierený proti maďarským občanom Slovenska a ďalšie a ďalšie kauzy.

Na jazykový zákon niektorí slovenskí spoluobčania takto reagovali:

"Nový SMER politiky na juhu.
Aktuálna politická garnitúra je presvedčená, že na ďalšiu kolonizáciu juhu SR potrebuje zaviesť jazykový útlak.
Škaredo povedané najprv mikolajčinu, vynútiť zmiešanie slovenských výrazov do maďarčiny, potom vynútiť slovenčinu. Teda občania SR týmto zákonom sa stali neslobodným v SR. Sloboda slova je obmedzená, nedodržiavanie obmedzenia je trestné. Nesmiem slobodne používať jazyk aký chcem ? Kam sme sa teda dostali ? Zákonom je predpísané, že ako mám hovoriť, čo to je za krajinu ? Týmto zákonom by Slováci vyhnali napr. Einsteina z katedry.
Po dlhé roky sa Einstein nenaučil tak dobre po anglicky, že by vedel prednášať na takej úrovni ako v nemčine. Prednášky na univerzite v USA o špeciálnej teórii relativity mal v nemčine. Keďže tam nežilo minimálne 20 percent Nemcov, kde sídli tá univerzita, na základe jazykového zákona od 1. septembra by to bolo protizákonne aspoň v SR.
Tiso, Mach sa asi tešia.
Jazyková diktatúra nie je diktatúra na základe rasovej diskriminácii, ale je tomu veľmi podobná. SMER SR je jasný.

Smer chce vynútiť, aby Maďari rýchlejšie vybojovali ich zrovnoprávnenie v SR, teda autonómne usporiadanie menšín v SR, pre všetky menšiny.

Bol by som zvedavý, či vládna garnitúra naozaj tak nenávidí Maďarov, alebo vidia pre svoju kariéru v SR iba cestu do pekla. Kedy podá Smer žiadosť o vystúpenie z EU a OSN, pretože od 1. septembra nespĺňa základné predpoklady členstva, dodržiavanie základných ľudských práv ? "

ďalej Slovák politológ takto regoval na schválený jazykový zákon, citujem z článku:

Prijatie zbytočného jazykového zákona tesne pred plánovaným stretnutím premiérov Slovenska a Maďarska je prejav arogancie, alebo snahy o to, aby stretnutie skončilo neúspešne.

Podľa neho aj v minulosti vznikli takéto zákony, ale "dnes sa však civilizované krajiny, ktoré ich v minulosti aj prijali, za podobné úlety väčšinou hanbia."
"zo slovenského zákona priam kričí komplex národnej menejcennosti a zlé úmysly, charakterizujúce súčasnú slovenskú vládu a jej intelektuálne zázemie. Pravdou je tiež, že ide proti duchu modernej demokracie a poňatia ľudských práv, ktoré smerujú skôr k rozširovaniu práv, než k ich obmedzovaniu. Je tiež v protiklade s princípom, že sa štát nemá snažiť regulovať každú oblasť života, ktorá bez jeho zásahu dokáže fungovať oveľa lepšie."
"Žiadne reči nič nezmenia na tom, že zákon zbytočne obmedzuje jazykové práva najmä maďarskej menšiny a otvára široký a v určitých kruhoch nadšene vítaný priestor na jej šikanovanie. Maďarsko je preto takýmto zákonom právom znepokojené. Podľa moderného pojatia ľudských práv, ktoré už nemožno považovať výhradne len za vnútornú záležitosť krajiny, ktorá ich porušuje, má navyše plné právo toto znepokojenie nahlas vyjadriť a obrátiť sa v tejto veci na medzinárodné orgány (podobne, ako to urobilo Slovensko pri porušovaní práv slovenskej menšiny v Mlynkoch).

Tragický je, mimochodom, postoj slovenskej opozície, ktorá tiež popiera, že by zákon krátil menšinové práva. Dokazuje tým, že jej buď tieto práva nič nehovoria, alebo sa jej taká často zdôrazňovaná obrana demokracie, západných hodnôt a ľudských práv tradične na Maďarov nevzťahuje."

ďalej:

"Tak, tak
Ako napríklad neexistuje Viedeň, Ženeva, Paríž, Moskva :), neexistuje ani Pozsony všakže? Neviem odkiaľ si, ale mne ako Bratislavčanovi ( možno som pre teba Blavák , tiež to neexistuje, všakže?!) nevadí , že používajú svoje zaužívané názvy.
Skôr si predstavujem nezainteresovaného človeka - cudzinca ( napríklad Mníchovčana- neexistuje mesto), ktorý si povie: " Do kelu tí sa majú dobre, keď riešia takéto problémy a všade naokolo kríza, stúpa nezamestnanosť,..."
Apropo mohol by som sa aj ja opýtať:" Nemajú za týmto nezmyselným hnutím očisťovania slovenčiny iné záujmy?" Napríklad zakrývanie neschopnosti riešiť problémy a neschopnosť splachovať ten smrad, ktorý tu zanechávajú? "
ďalej:

Čo je to prosím, že "štátny jazyk" ?
Takéto nezmyselné zákony, pokuty, ktoré vraj chránia štátny jazyk (?), prijímajú len vládcovia, ktorí trpia pocitom menejcennosti. Podľa môjho názoru treba svoj rodný, materinský jazyk (!!!) pestovať, používať a nie chrániť. A kto preboha chce jazyku ublížiť? Vari ten východniar, alebo záhorák, ktorý hovorí nárečím? Alebo Maďar ( Turek, Čech, Rakúšan ....) ktorý chce používať svoj rodný, materinský jazyk? Prečo sa o svoj jazyk neboja iní, len Slováci?
Slováci, správajte sa ako dospelí, nenalette takýmto blbostiam, vykašlite sa na to kto ako hovorí, starajte sa o seba, o svojich. A hlavne sa netešte, ak niekto dostane pokutu za takúto blbosť.(koniec citátov)

Milí slovenskí spoluobčania

maďarská národná menšina, nič iné nechce, len aby mala tie isté práva ako Slováci, nič menej, nič viac. Ak ústava SR garantuje rovnoprávnosť, tak tú rovnoprávnosť nech majú aj v bežnom živote a je realizovateľná. Ak ústava nezakazuje autonómiu, nech tú autonómiu majú. Ešte raz vnútroštátne sebaurčenie, v rámci terajších hraníc Slovenska. Na toto hovoria politológovia a my všetci, že ide a právny štát, kde občan môže všetko čo zákony nezakazujú, ale štátne orgány môžu len to, čo zákony im povoľujú. Na Slovensku je to momentálne ináč, práva menšinových národov s rôznymi klamstvami spochybňujú, tak sa ťažko dá hovoriť o právnom štáte.

Občania Slovenska, myslím, že nám všetkým ide o to, aby sme žili vedľa seba v mieri a pokoji. Nikto tu nechce žiadne Kosovo, nikto tu nechce rozoštvávať toho druhého. My len chceme to, čo nám zo zákonov a ústavy SR prináleží. Naše požiadavky nie sú v rozpore so zákonmi SR a ani normami EÚ. Ak sú nejaké nedorozumenia, ba problémy, treba ich riešiť, treba o nich diskutovať, my nič iné nechceme, len aby sme diskutovali a riešili existujúce problémy.

Už Thomas Mann povedal: "Reč samotná je civilizácia. Slovo, aj protirečivé, spája ľudí. Nehovorenie izoluje." Mal pravdu, diskutujme o problémoch, hovorme o nich a ako civilizovaní ľudia riešme ich.

Ďakujem, že ste ma vypočuli

Bósza János, občan Slovenskej republiky, maďarskej národnosti
V Bratislave (Pozsony),
dňa 7. júla 2009, 16:00
Hodžovo námestie, pred fontánou Mieru,










Szóljon hozzá

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:



clemenca [ 2010-02-17 09:15 ]

pan bosza,
vy si nezasluzite ani to, aby som vam napisal priezvisko s velkym pismenom.ste totiz odpad.dalsi turulsky provokator, co zije v obdobi zaciatju 20.storocia.radsej sa vy aj vasi feferonski priatelia naucte po slovensky.niektori z vas sa ani za cely zivot nedokazu naucit ani elementarne a zakladne frazy v slovencine.namiesto toho vy, nenazrate svine stale len nieco chcete.stale sa len stazujete, ze vam nieco chyba.co by tak asi nasledovalo po autonomii?odtrhnutie?
vissza csatolas magyarorszaghoz??
samozrejme,ze ano.pozname tu vasu zahranicnu hnusnu politiku z minulosti.sa spamatajte.
éljen a trianon és a párizsi békekonferencia es benes dekretumok.
za vasu agresivnu, netolerantnu, podlizovacsku, zakernu a podlu politiku si nic ine ani nezasluzite!!slovensko splna vsetky standardy-rezolucie KBSE, helsinsky zaverecny akt, Radu Europy,atd...a namiesto toho,aby ste boli spokojni vasi sovinisticki a revizionisticki predstavitelia z anyaorsaghu stale lobujete v zahranici kujete pikle v tom vasom svetovom zvaze madarov.
je mi z vas na vracanie...a na záver uz len tolko ze:

AUTONÓMIÁT SOHA!
NAGYMAGYARORSZAGOT SOHA TOBBE!



Bósza János [ 2009-07-15 18:42 ]

Kedves hozzászólók, barátaim

Köszönöm szépen az őszinte és támogatói hozzászólásaikat. Bevallom betyárbecsülettel nagyon jólesik (a rengeteg kapott pofon mellett) a szívbőlszóló hozzászólásaikat olvasni. Igen egységre kéne törekedni, igen jogunk van az autonómiára, igen lesz is autonómia és az alkotmányos jogegyenlőget is ki fogjuk tudni követelni. De csak akkor, ha lesz egység, egységes fellépés, azért ami jár nekünk, akkor már nem kell félni attól, hogy az őshonos felvidéki magyarság teljesen elszorványosodik, majd megszünik létezni, hanem pont fordítva gyarapodni fogunk, mint ahogyan manapság gyarapodnak a dél-tiroliak és a katalánok is. Egy EÚ-s katalán képviselő Komáromban két éve azt mondta, egy segélykérő kérdésre válaszolva: "Ha önök egységesen elkezdenek küzdeni a jogaikért, akkor mi majd segíteni fogunk, de ezt a küzdelmet maguk helyett senkisem kezdheti el, ez az Önök feledata és kötelességük ennyivel tartoznak a jövő nemzedékének."

"Ne civakodjunk afölött, hogy mik voltunk: egyesüljünk arra, aminek lennünk kell" – Kossuth Lajos



Lőrincz László György [ 2009-07-15 16:53 ]

Ez egy világos, értelmes beszéd.
Nincs benne a politikusokra jellemző rafináltság.

Ezt a szöveget el kell juttatni minden Szlovákiában élő magyar emberhez.

Egyben szeretném felhívni minden Szlovákiában élő magyar ember figyelmét arra, hogy ha ezt a beszédet, nem egy "egyedül álló, magára maradt" ember olvasta volna fel a téren, hanem mögötte ott állt volna (csak egyszer) egy 200 ezres tömeg - akkor az egész világ felfigyelt volna és a folyamatok lendületet kaptak volna.

Pedig, Ez az "Ember" mindnyájunk nevében is szólt..!

És nem 200 ezren vagyunk...!

Én tudom..! A posta sosem fog hozni nekem levelet: "Ezennel értesítjük, hogy természetes jogait az önrendelkezésre - mától nem gátoljuk SNS."

Ne feledjük..! 15 millió magyar és sok millió jóindulatú ember figyel ránk, és hajlandó a kellő pillanatban segíteni..

De, előbb nekünk kell egységbe tömörülnünk és tenni is valamit..!



Csak egy polgár [ 2009-07-08 10:53 ]

Bósza úr, támogatom a pártját, számíthat az aláírásomra. Beszámolok a környezetemben lévőknek is a háttérben zajló gyalázatos dolgokról.



Sisa Pista [ 2009-07-08 08:42 ]

Le a kalappal Ön előtt Bósza úr!Csak csodálni tudom az erőfeszítéseit.Szintém elvárnám a magyar pártoktól, hogy kiálljanak Ön mellett a sajtótól pedig, hogy minimum támogassa ha más nem mint hírértéket a törekvéseit.Eljön még az az idő amikor ezek a dolgok természetesek lesznek mindenki számára.Kiváncsi lennék akkor hol fognak állni a mai szájhúzogatók? Sok sikert a továbbiakban, Üdvözlöm Önt.




HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.





Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.





Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.



Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre





Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.








Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.



Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.









Rovásírás
- 2007.06.09.





Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.



Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.



S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.



Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!



A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasó



Ez a honlap a Commora Aula magántulajdona